Warning: include_once(/home/thaitr15/domains/thaitravelfood.com/public_html/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache-phase1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/thaitr15/domains/thaitravelfood.com/public_html/wp-content/advanced-cache.php on line 14

Warning: include_once(): Failed opening '/home/thaitr15/domains/thaitravelfood.com/public_html/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache-phase1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/lib/php') in /home/thaitr15/domains/thaitravelfood.com/public_html/wp-content/advanced-cache.php on line 14
เที่ยวแพร่

เที่ยวแพร่

แพร่

จังหวัดแพร่เป็นจังหวัดในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย อดีตเป็นแหล่งไม้สักที่สำคัญของประเทศ มีแม่น้ำสายสำคัญไหลผ่านคือแม่น้ำยม มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบมีทิวเขาล้อมรอบทั้ง 4 ทิศ พื้นที่ส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 เป็นภูเขา มีพื้นที่ราบเพียงร้อยละ 20 โดยลาดเอียงไปทางทิศใต้ตามแนวไหลของแม่น้ํายม คล้ายก้นกระทะ

ลักษณะภูมิอากาศของจังหวัดแพร่ จัดอยู่ในลักษณะแบบฝนเมืองร้อนเฉพาะฤดู หรือแบบทุ่งหญ้าเมืองร้อน ปริมาณและการกระจายของฝนจะได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม 2 ประเภท คือ ลมมรสุม ตะวันตกเฉียงใต้ ทําให้มีฝนตกชุก และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ที่นําเอาอากาศหนาวและแห้งแล้งจาก ประเทศจีนมาปกคลุมท่ัวบริเวณภาคเหนือของประเทศไทย นอกจากน้ีเนื่องมาจากลักษณะพื้นที่ของ จังหวัดแพร่ที่เป็นแอ่งคล้ายก้นกระทะลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขา จึงทําให้สภาพอากาศแตกต่างกันมาก

เมืองแพร่เป็นเมืองโบราณสร้างมาช้านานแล้วตั้งแต่อดีตกาลแต่ยังไม่ ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่า สร้างขึ้นในสมัยใดและใครเป็นผู้สร้าง

อาณาเขตติดต่อ มีดังนี้

ทิศเหนือ ติดกับจังหวัดพะเยาและน่าน

ทิศตะวันออก ติดกับจังหวัดน่าน

ทิศตะวันตก ติดกับจังหวัดลำปาง

ทิศใต้ ติดกับจังหวัดอุตรดิตถ์และจังหวัดสุโขทัย

 

สถานที่ท่องเที่ยวแพร่

วัดจอมสวรรค์ วัดพระธาตุจอมแจ้ง วัดพระธาตุช่อแฮ วัดพระนอน
วัดหลวง น้ำตกดอยผาหมอก น้ำตกตาดหมอก น้ำตกเสาวา
น้ำตกห้วยมุ่น น้ำตกห้วยโรง วนอุทยานแพะเมืองผี อุทยานแห่งชาติดอยผากลอง
อุทยานห่งชาติแม่ยม อุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย ถ้ำผานางคอย แก่งเสือเต้น
แก่งหลวงคุ้มเจ้าหลวง ดงสักงาม ดอยโง้ม บ้านวงศ์บุรี
พระธาตุพระลอ พระธาตุหมอกมุงเมือง ภูเขาหินปะการัง หล่มด้ง
อนุเสาวรีย์พระยาไชยบูรณ์

 

ประสบการณ์ท่องเที่ยว